Rapportage

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag
Giften worden slechts verstrekt aan instellingen met rechtspersoonlijkheid, waarbij aanvragen vanuit de doopsgezinde broederschap de voorkeur hebben (zie de statuten van de stichting). De aanvragen om financiële hulp dienen terdege onderbouwd te zijn en te voldoen aan de doelstelling van onze stichting.

In 2023 heeft de stichting in het kader van haar doelstelling onder andere projecten ondersteund zoals jeugd en jongerenwerk in verschillende doopsgezinde gemeenten, scouting, woon- en dagbesteding en zomerkampen.

Verkorte staat van baten en lasten over 2021 – 2022:

 20212022
Inkomsten uit vermogen   € 88.799 € 90.854
Overige lasten€ 80.534  € 77.539
Giften€ 390.965 € 383.055Verkort beleidsplan
Het beleid van de stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Dit doet de stichting door het verstrekken van subsidies aan projecten die invulling geven aan de genoemde doelstelling.
De Doopsgezinde Stichting Dowilvo is een stichting zonder winstoogmerk. 
Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De stichting is een vermogensfonds en werft derhalve geen gelden.
Voor het beloningsbeleid van de Doopsgezinde Stichting Dowilvo, zie hierboven.

De administratie van de stichting wordt gevoerd door het bestuur en de inkomsten en het vermogen worden beheerd voor 50% door InsingerGilissen private bankers en voor 50% door ABN AMRO MeesPierson.